Tài liệu mới nhất

Nghiên cứu xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Trương Thị Hòa

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo, hệ thống biểu mẫu trong toàn ngành tài nguyên và môi trường nhằm kiểm soát hiệu quả việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và các nhiệm vụ được giao / TS. Nguyễn Nam Anh; Lê Thị Minh; Đào Bùi Din; Bùi Thị Minh Thủy; Bùi Đức Hiếu; Vũ Thành Nhân; Nguyễn Thị Hiệp; Phạm Thị Hồng Thúy; Nguyễn Thanh Hoa; Vũ Thị Nguyệt; Phùng Ngọc Phương; Nguyễn Thị Ba Liễu; Trần Thị Kim Oanh; Nguyễn Quỳnh Trang; Nguyễn Bảo Trung; Kiều Trần Dũng; Trần Thị Hồng Gấm; Đinh Thị Tuyết; Nguyễn Thị Hồng Minh; Lưu Văn Bắc/Nguyễn Nam Anh

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị / 1/ TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh; 2/ ThS. Nguyễn Thị Phượng; 3/ PGS.TS Trịnh Lê Hùng; 4/ ThS. Lê Bá Thấu; 5/ ThS. Hoàng Thị Thu Hà; 6/ ThS. Bùi KIm Chính; 7/ ThS. Trịnh Ngọc Bích; 8/ ThS. Lê Bá Toán; 9/ KS. Lại Huy Canh; 10/ CN. Hoàng Việt Long/Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nghiên cứu sử dụng số liệu viễn thám xây dựng bản tin giám sát và cảnh báo hạn hán cho khu vực Tây Nguyên/Trần Anh Phương

Cung cấp bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long/Nguyễn Cao Đơn