Tài liệu mới nhất

BĐKH.01 - Nghiên cứu dự đoán sự diễn biến các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khu vực Việt Nam – Biển Đông trung hạn với sử dụng mô hình khu vực thủy tĩnh, bất thủy tĩnh và số liệu phân giải cao của chương trình Kakushin / Nguyễn, Hữu Dư /Nguyễn, Hữu Dư Chủ nhiệm đề tài

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chương trình cao cấp lý luận chính trị / B.s.: Nguyễn Trọng Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đình Cả /

Báo cáo tóm tắt đề tài: Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu điển hình tại khu vực cửa Ba Lạt, Nam Định / TS. Nguyễn Viết Thành; ThS. Nguyễn Đức Dương; ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà; ThS. Đàm Thị Tuyết; TS. Nguyễn Hồng Lân; ThS. Trần Hồng Vân; ThS. Ngô Minh Nam; TS. Đỗ Tiến Anh; PGS.TS Nguyễn An Thịnh; ThS. Nguyễn Anh Tùng; GS.TS Nguyễn Hoàng Trí; ThS. Đặng Hữu Mạnh /TS. Nguyễn Viết Thành Chủ nhiệm đề tài

Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu điển hình tại khu vực cửa Ba Lạt, Nam Định / TS. Nguyễn Viết Thành; ThS. Nguyễn Đức Dương; ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà; ThS. Đàm Thị Tuyết; TS. Nguyễn Hồng Lân; ThS. Trần Hồng Vân; ThS. Ngô Minh Nam; TS. Đỗ Tiến Anh; PGS.TS Nguyễn An Thịnh; ThS. Nguyễn Anh Tùng; GS.TS Nguyễn Hoàng Trí; ThS. Đặng Hữu Mạnh /TS. Nguyễn Viết Thành Chủ nhiệm đề tài

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ / Nguyễn Thế Chinh; Nguyễn Thị Minh Tâm (CVP); Nguyễn Ngọc Lê; Nguyễn Thị Hà; Phạm Thu Hiền; Kim Thị Thúy Ngọc; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Lê Thị Lệ Quyên; Nguyễn Anh Tuấn; Hoàng Thanh Hương; Doãn Ngọc Khanh; Nguyễn Hiền Thương; Nguyễn Thị Thúy; Nguyễn Thị Minh Tâm; Lê Trung Thành; Trần Thị Nguyệt Minh/ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm