Hình bìa
Loại tài liệu:
Biến đổi khí hậu
Tác giả:
ThS. Mai Kim Liên
Đề mục:
Biến đổi khí hậu
Nhà xuất bản:
Cục Biến đổi khí hậu
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
41
Lượt tải:
0

Nội dung

Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc hình thành và hoạt động của các mô hình thị trường các-bon trên thế giới; Nội dung 2. Nghiên cứu, đánh giá điều kiện, khả năng của Việt Nam trong việc hình thành thị trường các-bon; Nội dung 3: Nghiên cứu xác định các yếu tố cấu thành của thị trường các-bon tại Việt Nam; Nội dung 4. Nghiên cứu đề xuất khung mô hình và cơ chế vận hành thị trường các-bon nội địa phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam; Nội dung 5: Nghiên cứu dự báo xu hướng phát triển thị trường các-bon khi có sự tham gia của ngân hàng và nhà đầu tư; Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng nội dung Đề án phát triển thị trường các-bon ở Việt Nam; Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết đề tài; Nội dung 8: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu kết hợp với tổ chức hội thảo